Жабайы жануарлар туралы та?па?

 

 

 

 

. ) Жабайы жануарларды крнеклк кмегмен атау. Балалара сраа толы сйлем рап, жауап беруге. Батыр емес бра та, ашып жрер жыраа. Рас па? й жануарлары туралы жмбатар. Жабайы адарды атын дрыс айтуа йретуЖабайы жне й жануарларыmultiurok.ru//zhabaiy-zh-nie-nuarlary-1.htmlЖабайы жне й жануарларына амор болуа трбиелеу. Мегерген скерлктер мен дадылар: Жабайы жануарлара амор болуды трбиелеп, мегеред. (Тйе)Кшкентай ана бойы бар,Айналдырып киген тоны бар. Барлы жабайы аздар моногамды (бр некел) болады. Балалар бгн бз й жануарлар мен жабайы адар туралы жаластырамыз.ожайын: Сендер боса таласпандар. Жабайы адара байланысты крнеклктер пайдалана отырып, балаларды ой-рсн дамыту. «айсысы арты» (берлген жануарлар макеттен тек й жануарларын ана тадау). Арасында оржыны, иыында мылтыы бар трт жиангез терсткке бет алып Сабаты масаты: Жабайы адармен таныстыру. (Тйе)Кшкентай ана бойы бар,Айналдырып киген тоны бар. Жабайы жануарлар айда мекендейд екен? Кз тсп ыс келе бастаанда тин зн ааш уысындаы йне жаа, бршк, саыраулатар тасып ыса мол азы жинап алады. Жойылып бара жатан жануарлар ызыл ктапа енгз Уй жануарлары туралы ангиме. 0:00:39. Жаа блмд бекту:- Жабайы жануарлар туралы не блесдер?-й жануарлары неге й жануарлары деп аталады? Технологиялы картаатынас саласы бойыншаБлм:Тл дамытуТаырыбы:Жабайы жануарларМасаты: Жабайы жануарлар туралы тснк беру.

Телеканал Алматы / Almaty TV 18,610 views. Принадлежность: Детская литература. Жан-жануарлар туралы оушыларды тснктерн толытыру, й- жануарлары, жабайы адарды аттарын азаша атай блуге йрету Шыармашылы жмыс 1 . Балалар орманда таы андай адар жред?андай тснктерд игеред: Жабайы жануарлар туралы тснктерд игеред. 2 жабайы Жан Жануарлар орышылар аморлыында.

й жануарлары мен жабайы жануарлар Сабаты масаты: Блмдлк: жабайы жануарлары, оян туралы млмет беру, сздк орын жаа сздермен толытырып, сол сздерд тлдк атынаста олдануды йренед. Жабайы жануарлар. Табиатта з бетмен тршлк етед.зн азыын з тауып жейд. Жусупбекова Роза Клышбаевна. Stephanie Gourley. Д?ниетану п?ннен ?ыс?а мерзмд саба? жоспары.Та?ырыбы: Жануарлар д?ниесн? ?рт?рллг. Жабайы жануарлар тауда, орманда, даладатршлк етед. Материал по начальным классам Сабаты таырыбы Жабайы жне й жануарлары Сабаты масаты :Оушыларды азастанда мекендейтн й жне жабайы жануарлар туралы блм-блктерн арттыру. Ек ошаа бр ксеу.Жануарлар туралы жмбатар www.balakai.kz. LoadingЖАНУАРЛАР - Duration: 1:47. Крнеклг: Жабайы жануарлар, й жануарларыны суреттер. Балаларды жабайы жануарлар туралы тснктерн алыптастыру. Бра та, олар ыс мезглндег мрге йренед.Таы бр жануар туралы жмба шешп крндер: «Жазда ср, ыста а тст болады» ол не? Масаты: рбр аны атын дрыс атауа жаттытыру жне оларды тршлк ететн ортасы туралы тснктерн бекту. Дамытушылы: тл дам Жабайы жануарлар туралы тснк беру. Апрель 24, 2017Апрель 24, 2017 adminДошкольное образование. Жануарлар туралы ызыты деректер аршыалар еуропаны тек бр елнде — Исландияда кездеспейд. Жануарлар мен а-старда кез келген адам бле бермейтн немесе аармайтын зндк тршлктерне тн асиеттер, деттер мен ызыты р сирек кездесетн табии ерекше мнез-лытары болады. (Крп). Жабайы жануарлар. Автор: Без автора. Ертеглк блыыр боланымен жауын-шашынсыз жне тмансыз ед, сондытан аарды аралап, зерттеуге еш кедерг келген жо. Презентация «Жабайы жануарлар.Аю». Жабайы жануарларды бр брнен ажырата блуге жне оларды аттарын дрыс айтуа йрету.Microsoft Word-та мтнмен жмыс жасау.Кестемен жмыс. (ой)Асты тас,ст тас,Ортасында жанды бас. й жануарлары. Стке тойыз мырсынды, Соыры болар мыршымды. 3. б) А: жираф,арыстан , жолбарыс, сзн бына блу. Бл кшт алыптар лемдег е аылды жануарлырды бр. Попроси больше объяснений.Менн уй жануарлар бар.Олар:мысы , ит, тауы таы басалар.Мен змнн уй жануарларды жасы кремн. айда болсын баратын Мнсе, шыр анаты. Бл дст артышылыы — жануарларды аулап немесе атып алмай-а Мысы та жолбарысша уанады. Тинн оректену, тршлг туралы тснк беру.Жануарлар лемне танымды ызыушылыын, тлектестк, аморлы сезмн ояту. Жыландар 3 жыл атарынан таматанбай-а йытай алады. й жануар - Т?лк жайында ?андай та?па? блемз? Келес ж?мба?: С?р т?ст А?си?ан к?п тст. Жабайы жануарлар балабашадаы ашы сабатар,Жабайы жануарлар,Жабайы жануарлар балабашадаы трбие сааты Атырау облысы ызылоа ауданы Жаашаруа аза орта мектеб География пнн малм, -санатты: абдол Глшарида Аманалиызы Кн: Пн: Сыныбы: Сабаты таырыбы: Жабайы жне й жануарлары Сабаты масаты: А)Жылдам ойлауа аблеттерн дамытып Сра: Ет желнетн жне желнбейтн жабайы жануарларды андай да бр масатпен лтру кн ма?Бл рекетнен Аллау таала разы болды. Малмн сз: Жасы, ожайына сиыр да, ат та, ит те керек. жануарларды тршлг, мекендейтн ортасы туралы таныстыруз бетмен жмыс стеу аблеттерн дамыту топта жмыс стеуге жануарларды пайдасы екенн айтып Жабайы жануарлар айда мекендейд екен? Кз тсп ыс келе бастаанда тин зн ааш уысындаы йне жаа, бршк, саыраулатар тасып ыса мол азы жинап алады. [ Скачать удаленно () ]. Олар: аю, асыр, тлк, оян, барыс, жолбарыс, арыстан. Балаларды адара деген сйспеншлк сезмдерн арттырып Размер: 29.14 Kb. Жабайы жануарлар - Wild Animals. алы арды астынан жануарлар азыты ала алмайды, сондытан олар жи аштыа шырайды. 03.05.2013, 23:19.(Аю). Сздк оры мен дниетанымын, ойлауын дамытуПохожие файлы. азрг тада экологтар мазасыздануда себеб ормандар мен ааштарды жаппай кесумен байланысты кптеген жануарларды трлер жойылып барады. Адар.1.Кшкене ана бойы бар, Айналдырып киген тоны бар. Бл адамды жнната кргзд.» (Мслим).Сра: Жылан лтрлсе, жбыны ш алатындыы айтылады. йткен жерд бетн аппа ар басып алады да, жаа та, саыраула та табылмайды. Жаа сздер: Жабайы, онжы, кжек Билингвальд компонент: жабайы дикий, жануар зверь. йткен жерд бетн аппа ар басып алады да, жаа та, саыраула та табылмайды. Основная словарная статья (Жабайы, й) - Ал енд татаа назар аударып, таы андай жабайы жануар бар екенмзд крейк.Брыс па?» кестесн толтыру Сйлемдер Дрыс Брыс Пл 70-80 жыл мр сред Салмаы 2 центнер тасбаа Астананы хайуанаттар баында бар Керкт бойы 7-8 метр Дниежзн жануарлар дниеcн алыптасуы туралы азаша реферат Жануарлар географиясы, зоогеография — жер шарындаы жануарларды белгл бр аймата таралуын, оларды тршлк жадайларын, тр рамын I Жануарлар жабайы жне й жануарлары болып екге блнед. Кезкт бр жануар стнде ек тауы бар. Жабайы жануарлар 2 топ .й жануарлары.Жабайы жануарлар. «Даусынан таны?» дидактикалы ойыны.3 . Мысыты мулен мияулап туады.KZ » азаша Маал - мтелдер жинаы, хайуанаттар туралы маал мтелдер, жануарлар туралы макал мателдер, жануарлар туралы маал мтелдер Русско-казахский словарь жабайы жануарлар. «Тлдерн тап» (татада лнген суреттег й жануарларын тлдерне сызбамен осу) 2. Апан-апан,Еск шапан.Ир обыз,Жары жлдыз. олданылатын крнеклктер: «Жабайы жануарлар», «й жануарлары», доп, жабайы жне й жануарлары бар таратпа материал , йд ауласы жне орман бейнеленген макеттер. Ал сен зе андай жаалы ашасы?Мне, солай мырсалар палуандар! Плдер те аылды жануарлар Кейбр плдер сурет сала алады. Жануарлар туралы тааларлы деректер. Кейбр жануарлар бз ойлааннан да бршама аылдыра болады екен. Анасын здеп тап. Масаты: Балалара жабайы адар туралы малмат беру. Тин. (Тасбаа)Кезкт бр жануар,стнде ек тауы Жабайы адар туралы тснк беру, атын дрыс атауа жаттытыру. 2. жабайы жануарлар. Маан брн керексндер.(Сашаны сз). Сабаты масаты:1. Апан-апан,Еск шапан.Ир обыз,Жары жлдыз.

?ыс бойына жатады Т?тт ?й?ы?а батады.андай тснктерд игеред: Жабайы жануарлар туралы тснктерд игеред. Блмдлк: Жабайы адарды атын дрыс атап айтуа йрету. Жабайы жануарларды табалау, саина салу, блезк салу — жануарлара р трл зоологиялы жне экологиялы зерттеулер жргзу шн олданылатын дс. Смотрите также. Санай алмай шаршадым Найзасы бар анша мы. Сурет бойынша толы сйлем растыру, сраа жауап бергзу арылы ойлау аблеттерн дамыту жануарлар туралы.

Популярное:


Copyright © 2017